Biuro: (PN-PT) 9:00 – 16:00 / Wsparcie: (PN-PT) 8:00 – 20:00
Kontakt: (+48) 68 356 43 82
Email: net@serwisbis.pl

Polityka Prywatności RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Z.H.U. Audio-Video Sat Serwis Bis Renata Szumlewicz
  z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 30, 67-100 Nowa Sól, zwanym dalej „administratorem”.
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu i na podstawie.
  • W celu kontaktowania się z Państwem w celu wykonania Umowy zawartej pomiędzy
   administratorem a Państwem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
  • W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
   interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa
   z art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami (w relacji
   pomiędzy nami) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
   (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO)
  • W celach marketingowych (w zakresie w jakim została udzielona zgoda w Umowie)
 3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: imię i nazwisko, dane teleadresowe, numer NIP/PESEL, korespondencje służbową powstałą w toku wykonywania zawartej pomiędzy nami Umowy.
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
  danych przetwarzanych w celach i na podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
  Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych
  istnieją dla nas ważnie prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów,
  praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
  obrony roszczeń. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie
  Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres obowiązywania Umowy zawartej pomiędzy nami,
  a po jej rozwiązaniu lub wykonaniu – przez okres niezbędny do wyegzekwowania roszczeń wynikających
  z ww. Umowy, lub do czasu przedawnienia ww. roszczeń, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi
  wcześniej.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym kontrahentom i podwykonawcą w związku
  z realizacją obowiązków wynikających z Umowy, a także innemu operatorowi w przypadku sprzedaży
  firmy i innym podmiotom z mocy przepisów prawa.
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do
  sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec
  ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Informujemy, że w procesie wykonywania Umowy zawartej między nami nie przetwarzamy danych
  wrażliwych, nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i że Państwa dane nie są profilowane.